• zijincheng tea shufa food
   
            Welcome to Ms. Xu's Mandarin Class!
                 欢迎来到许老师的中文课
                     
  Name: Ms. Audrey (Ke) Xu   AKA. Xu Lao Shi 许老师            Period 1: Mandarin 3
  Class: Mandarin , Ⅳ Honors, and AP                                  Period 2: AP Chinese
  Classroom: Q-13                                                                  Period 3: Mandarin 4 Honors
  Email: xuke@dublinusd.org  (preferred)                              Period 4: Mandarin 4 Honors
  Phone: (925) 833-3300 Ext.7221                                        Period 5: Mandarin 3
                                                                                             Period 6: Prep. 
                 
               Google Classroom is utilized for all class correspondence and assignments
   
  JIngJv Guzhen Panda Shaolin